60% 70% 80% 90%

Недержавне пенсійне забезпечення


Базові принципи

Система недержавного пенсійного забезпечення (третій рівень пенсійної системи) створена для формування додаткових пенсійних накопичень за рахунок добровільних внесків фізичних осіб і роботодавців. Недержавне пенсійне забезпечення, як передбачено законодавством, здійснюється:

 • недержавними пенсійними фондами (НПФ) шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів;

 • страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;

 • банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

НПФ у багатьох країнах світу є одним з основних інструментів для підвищення рівня пенсійного забезпечення населення.

Недержавний пенсійний фонд – це фінансова установа, призначена для накопичення коштів на додаткову недержавну пенсію та здійснення пенсійних виплат учасникам фонду. Учасники НПФ – це люди, на користь яких сплачуються пенсійні внески до НПФ, а вкладники – це особи, які здійснюють такі внески (самі учасники, їх роботодавці, професійне об'єднання або члени сім'ї).

НПФ створюється, провадить діяльність і ліквідується згідно з Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення". НПФ має статус неприбуткової установи, тобто не має на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками фонду. Весь отриманий фондом інвестиційний дохід розподіляється тільки між його учасниками.

Недержавні пенсійні фонди можуть бути трьох видів:

 • Корпоративний НПФ створюється юридичною особою-роботодавцем або кількома юридичними особами-роботодавцями, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники. Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з роботодавцями-засновниками чи роботодавцями-платниками такого фонду.

 • Професійний НПФ можуть створювати об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки, чи фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності. Учасниками такого фонду можуть бути тільки фізичні особи, у яких ознаки їх професійної діяльності співпадають з ознаками, визначеними в статуті фонду (наприклад, працівники металургійної галузі).

 • Відкритий НПФ створюється будь-якими юридичними особами, крім тих, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів. Учасниками відкритого фонду можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.

Питання щодо участі в НПФ як для громадян, так і для роботодавців є справою добровільною. З часом, після прийняття відповідного закону, для роботодавців буде запроваджено обов'язкову сплату пенсійних внесків до НПФ на користь тих працівників, які працюють у шкідливих та важких умовах праці. Такі обов'язкові пенсійні відрахування сплачуватимуться до професійних та корпоративних фондів.

Передбачені податкові пільги для працівників і роботодавців при сплаті внесків на недержавне пенсійне забезпечення, а також при здійсненні пенсійних виплат.

Функції НПФ виконуються відповідно до договорів про обслуговування фонду такими ліцензованими юридичними особами: адміністратор НПФ – укладає пенсійні контракти з вкладниками, веде облік пенсійних внесків та інвестиційного доходу на індивідуальних пенсійних рахунках учасників, оформляє пенсійні виплати; компанії з управління активами (КУА) – забезпечують примноження пенсійних коштів шляхом їх інвестування в різні фінансові інструменти (акції, облігації, депозити та інші) відповідно до вимог законодавства; банк зберігач – контролює дотримання таких вимог, провадить операції з перерахування пенсійних коштів та забезпечує їх зберігання.

Пенсійні накопичення учасника НПФ формуються за рахунок пенсійних внесків, сплачених самим учасником, його роботодавцем або членами сім'ї, та інвестиційного доходу, отриманого в результаті інвестування коштів. Усі кошти, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду (пенсійні внески та інвестиційний дохід), є власністю учасника НПФ незалежно від того, хто платив внески – сам учасник, його роботодавець або родичі. Тому ніхто інший, крім учасника, не може розпоряджатися цими коштами. Пенсійні кошти учасника можуть успадковуватись його спадкоємцями.

Додаткову недержавну пенсію можна одержувати поряд з державною. Розмір пенсійних виплат з НПФ визначається, виходячи з суми накопичених коштів учасника, яка залежить від розміру пенсійних внесків, терміну їх накопичення та розподіленого інвестиційного доходу.
Види пенсійних виплат:

 • Пенсія на визначений строк – виплачується у вигляді щомісячних або інших періодичних платежів по досягненні пенсійного віку. Учасник НПФ сам визначає пенсійний вік (у межах 45-65 р. для жінок, 50-70 р. для чоловіків) та строк виплат (10 або більше років).

 • Одноразова виплата – усі накопичені кошти виплачуються одноразово на вимогу учасника фонду у таких випадках: медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) чи настання інвалідності учасника фонду; якщо сума пенсійних накопичень учасника менше розміру, достатнього для мінімальних виплат протягом 10 років; виїзду учасника на постійне проживання за межі України; смерті учасника (отримують спадкоємці учасника).

 • Довічна пенсія – виплачується у вигляді періодичних платежів страховими організаціями, з якими учасник може укласти договір страхування довічної пенсії за рахунок коштів, перерахованих страховій організації з НПФ.

Держава здійснює постійний нагляд за діяльністю НПФ та суб’єктів системи: діяльність НПФ, адміністраторів та страхових організацій контролює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, діяльність КУА та зберігачів – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, діяльність зберігачів – Національний банк України.

Учасники НПФ можуть контролювати ефективність роботи фонду, отримуючи інформацію про стан своїх накопичень (в тому числі і про інвестиційний дохід), та при необхідності переводити свої кошти до іншого НПФ.

Законодавчі вимоги щодо функціонування НПФ та багатоступеневий контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення спрямовані на забезпечення належного рівня захисту пенсійних заощаджень громадян.
 

Базове законодавство з недержавного пенсійного забезпечення

 

Тексти документів у базі даних "Законодавство України" на офіційному веб-сайті Верховної Ради України

 

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

 1. Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2003 №118 Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

 2. Розпорядження Держфінпослуг від 27.11.2003 №137 Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

 3. Розпорядження Держфінпослуг від 27.11.2003 №139 Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

 4. Розпорядження Держфінпослуг від 11.12.2003 №161 Про затвердження Порядку проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування

 5. Розпорядження Держфінпослуг від 18.12.2003 №169 Про затвердження Порядку погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду

 6. Розпорядження Держфінпослуг від 25.12.2003 №178 Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду

 7. Розпорядження Держфінпослуг від 29.12.2003 №187 Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

 8. Розпорядження Держфінпослуг від 29.12.2003 №188 Про встановлення плати за видачу ліцензій

 9. Розпорядження Держфінпослуг від 04.03.2004 №129 Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на право здійснення функцій з адміністрування недержавних пенсійних фондів

 10. Розпорядження Держфінпослуг від 04.03.2004 №130 Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду

 11. Розпорядження Держфінпослуг від 18.03.2004 №183 Про затвердження Порядку прийняття Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися

 12. Розпорядження Держфінпослуг від 22.06.2004 №1100 Про затвердження Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

 13. Розпорядження Держфінпослуг від 22.06.2004 №1101 Про затвердження Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду

 14. Розпорядження Держфінпослуг від 22.06.2004 №1102 Про затвердження граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

 15. Розпорядження Держфінпослуг від 20.07.2004 №1660 Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

 16. Розпорядження Держфінпослуг від 22.07.2004 №1729 Про встановлення плати за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів

 17. Розпорядження Держфінпослуг від 17.08.2004 №2080 Про затвердження Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем

 18. Розпорядження Держфінпослуг від 03.09.2004 №2263 Про затвердження Порядку тимчасового призначення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України адміністратора недержавних пенсійних фондів

 19. Розпорядження Держфінпослуг від 12.10.2004 №2534 Про затвердження Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ

 20. Розпорядження Держфінпослуг від 09.12.2004 №2968 Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів

 21. Розпорядження Держфінпослуг від 16.12.2004 №3100 Про затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

 22. Розпорядження Держфінпослуг від 16.12.2004 №3101 Про затвердження Порядку нарахування та сплати пені адміністратором недержавного пенсійного фонду учаснику недержавного пенсійного фонду

 23. Розпорядження Держфінпослуг від 22.02.2005 №3617 Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів

 24. Розпорядження Держфінпослуг від 27.12.2005 №5203 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів

 25. Розпорядження Держфінпослуг від 20.06.2006 №5922 Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

 26. Розпорядження Держфінпослуг від 27.06.2006 №5944 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо припинення недержавних пенсійних фондів

 27. Розпорядження Держфінпослуг від 29.08.2006 №6154 Про затвердження Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів

 28. Розпорядження Держфінпослуг від 18.01.2007 №6662 Про затвердження Вимог до формату передачі даних системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів

 29. Розпорядження Держфінпослуг від 15.02.2007 №6817 Про затвердження Положення про оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення

 30. Розпорядження Держфінпослуг від 12.04.2007 №7153 Про затвердження Положення про делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень

 31. Розпорядження Держфінпослуг від 02.04.2008 №424, рішення Держкомісціннихпаперів від 02.04.2008 №322 Про затвердження Порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду

 32. Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2008 №1337 Про встановлення терміну укладання радою недержавного пенсійного фонду договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду з іншим зберігачем у разі закінчення строку або розірвання договору про обслуговування зберігачем недержавного пенсійного фонду

 33. Розпорядження Держфінпослуг від 17.09.2009 №682 Про затвердження Порядку розгляду та погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України проектів рішень щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків

 34. Розпорядження Держфінпослуг від 15.07.2010 № 585 Про затвердження Концепції запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та Програми розвитку системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами

 35. Розпорядження Держфінпослуг від 29.09.2011 № 613 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базової оцінки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів  

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Законопроекти

Міжнародні стандарти